Συνταξιοδότηση μητέρας με ανήλικο παιδί – Πότε λαμβάνει σύνταξη μειωμένη και πότε πλήρη; – ΙΚΑ Εγκύκλιος Αρ. 77/5.11.2010

Παρακάτω σας παρατίθεται ολόκληρη η εγκύκλιος του ΙΚΑ, έτσι όπως δημοσιεύθηκε, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στο πότε μια μητέρα που είχε και έχει ανήλικο παιδί και με πόσες ημέρες ασφάλισης μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.

ΙΚΑ Εγκύκλιος Αρ. 77/5.11.2010

Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.17 περ. β του Ν. 3863/2010


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 77 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.17 περ. β του Ν. 3863/2010


ΣΧΕΤ.: εγκύκλιο 57/10 Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, για αρχική ενημέρωσή σας.

1. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης -στην οποία απευθύναμε ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων- με το αρ. πρωτ. Φ.80000/24506/1853/01-11-2010 έγγραφό της, σε ότι αφορά ειδικότερα την υλοποίηση των διατάξεων της παρ. 17 του εν λόγω άρθρου, διευκρίνισε τα ακόλουθα:Με τις προαναφερόμενες διατάξεις τίθενται νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της περ. β της παραγράφου 17 ανακαθορίζονται από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης για τις ασφαλισμένες μέχρι 31.12.1992 μητέρες ανηλίκων. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων προβλέπεται κατοχύρωση/θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με βάση το τρίτο πριν το τέλος εδάφιο της παρ. 17 στο οποίο ορίζεται ότι και στην περίπτωση αυτή όπου αυξάνονται από την 1.1.2011 τα όρια ηλικίας, οι ασφαλισμένες ακολουθούν το όριο ηλικίας – όπως αυτό διαμορφώνεται κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία συμπληρώνουν σωρευτικά 5500 ημέρες ασφάλισης και το παιδί τους δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.Δεδομένου ότι το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων είναι το 50ο για μειωμένη σύνταξη και το 55ο για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μητέρες οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή –που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3863/2010 δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010- συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί, συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού. Η μείωση της σύνταξης –σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας- θα χωρεί για όσους μήνες υπολείπονται από την αίτηση μέχρι την συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας. Αντίθετα, εάν οι ανωτέρω προϋποθέσεις (συμπλήρωση 5500 ημερών και ανήλικο παιδί) συντρέχουν από 1.1.2011 και μετά, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ασφαλισμένων πριν την 1.1.1993 διαμορφώνονται ως εξής:

2011                57ο έτος για πλήρη           52ο έτος για μειωμένη
2012                60ο έτος για πλήρη           55ο έτος για μειωμένη
2013 και μετά   65ο έτος για πλήρη           60ο έτος για μειωμένη

Όσον αφορά δε τον χρόνο έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, αυτές εφαρμόζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3863/2010, (δηλαδή από 15/7/2010), καθότι όπου ο νομοθέτης ήθελε να θέσει διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος, γίνεται σαφής αναφορά στις επιμέρους διατάξεις.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων πριν την 1.1.1993 μητέρων που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να αντιμετωπισθούν ως εξής:

α. Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από 15/7/2010 και μετά θα κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

β. Για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις, εφόσον η αίτηση είχε υποβληθεί από 15/7/2010 και μετά, θα πρέπει να προβείτε στην αναθεώρηση της συνταξιοδοτικής απόφασης, κατόπιν αιτήσεως όχλησης από τις ασφαλισμένες.

γ. Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν πριν την 15/7/2010, μπορούν να κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, με έναρξη συνταξιοδότησης την 15.7.2010 εφόσον συναινούν οι ενδιαφερόμενες.

δ. Για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης είχε υποβληθεί πριν την 15/7/2010, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προαναφερόμενες διατάξεις, απαιτείται η υποβολή αίτησης από τις ενδιαφερόμενες για ανάκληση της συνταξιοδοτικής απόφασης, με έντοκη επιστροφή των ήδη καταβληθεισών συντάξεων και έναρξη καταβολής από ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης.

3. Τέλος σας ενημερώνουμε, ότι σε όσες ασφαλισμένες που δεν έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους, προσέρχονται και ζητούν βεβαίωση για κατοχύρωση του ανωτέρω δικαιώματος, προκειμένου να μην υποβάλλουν σχετική αίτηση, θα πρέπει να χορηγείτε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Copyright