Μεσοπρόθεσμο – Ν. 4093/2012 – Αλλαγές στην Δικαιοσύνη.

Μεσοπρόθεσμο – Ν. 4093/2012 – Αλλαγές στην Δικαιοσύνη.

Του Κωνσταντίνου Μιχ. Τζίκα.

Με πολύ μικρή πλειοψηφία, μόλις 153 ψήφους υπέρ, ψηφίστηκαν πρόσφατα από την Βουλή τα μέτρα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, εν προκειμένω για την άμεση εκταμίευση της δόσης των 31,5 δισεκατομμυρίων

ευρώ. Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε κάτω από τις βιαιότερες αντιδράσεις που υπήρξαν ποτέ από Έλληνες διαδηλωτές έξω από την Βουλή, αλλά και από έντονες αντιδράσεις βουλευτών που καταψήφισαν το πολυνομοσχέδιο.

Ο Νόμος 4093/2012 επιφέρει μεταξύ άλλων σημαντικές αλλαγές στο σύστημα της Δικαιοσύνης και δη στο ποινικό σύστημα με την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αλλά και στην πραγματοποίηση των συμβολαίων που μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται με την παράσταση δικηγόρων αγοραστή και πωλητή, όπως επίσης τέλος και στα συμβολαιογραφικά έγγραφα για τη σύσταση Α.Ε. (ανωνύμων εταιρειών) και ΕΠΕ (εταιρειών περιορισμένης ευθύνης) που δεν θα χρειάζεται από το νέο έτος η παράσταση δικηγόρου.

Συγκεκριμένα, η ποινή φυλάκισης από ένα έως πέντε έτη για πλημμελήματα μετατρέπεται σε χρηματική υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 1 αρθ. 82 Π.Κ. που τροποποιείται και εφόσον μπορούν να την εξαγοράσουν οι καταδικασθέντες.

Ο ανωτέρω νόμος προβλέπει επίσης αλλαγές στην ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας προς αντικατάσταση της ποινής φυλάκισης στην περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να την εξαγοράσει εφόσον έχει μετατραπεί σε χρηματική.

Επιπρόσθετα, ο νόμος για το μεσοπρόθεσμο προβλέπει αλλαγές και στην καταβολή του δικαστικού ενσήμου, καθόσον αυτό αυξάνεται από 5,6 τοις χιλίοις (5,6%ο) που είναι σήμερα και καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ.

 

Επίσης, ακόμα ένα μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει να αντιμετωπίσει ο καταδικασθέντας σε ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη που επιθυμεί να εξαγοράσει την ποινή του, διότι το ποσό της επιβαλλόμενης σε χρήμα ποινής, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών, προσαυξάνονται κατά την είσπραξη κατά ποσοστό 110%, δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει κάτι παραπάνω από το διπλάσιο.

 

Αναφορικά με την παράσταση δικηγόρων στα συμβόλαια, επέρχονται επίσης αλλαγές προς όφελος κάποιου που επιθυμεί να αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα, (εκτός από την εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων). Ωστόσο, υποχρεωτική είναι η παράσταση δικηγόρου μόνο για τον αποκτώντα το σχετικό δικαίωμα και εφόσον οι ανωτέρω συμβάσεις έχουν συνολικό αντικείμενο αξίας μεγαλύτερο των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ.

 

Στην περίπτωση των συμβάσεων διανομής ή ανταλλαγής και των συμβάσεων εκ χαριστικής αιτίας δεν θα απαιτείται πλέον από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου η παράσταση δικηγόρου για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο συντάσσεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Τέλος, τροποποιείται και ο κώδικας διοικητικής δικονομίας, καθόσον μεταξύ άλλων από αυτά τα οποία προβλέπει ο ανωτέρω Νόμος στην διοικητική δικονομία αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ως εξής: «2.α. Εξαιρετικώς στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές εν γένει η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών και η προθεσμία για την άσκηση της αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Διαβάστε επίσης: Μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε χρηματική - Ν. 4093/2012.

                                   Έκτιση της ποινής φυλάκισης με παροχή κοινωφελούς εργασίας - Ν. 4093/2012.

Σχετικά άρθρα

Copyright